Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmede belirlenen aracı kiraya veren ARKAR TURİZM İNŞAAT GIDA ve PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. “KİRALAYAN” kira karşılığında aracı kullanmak üzere alan “KİRACI”olarak adlandırılacaktır.

 1. GENEL KOŞULLAR

 1. Kiralayan mülkiyetinde veya tasarrafunda bulunan aracı aşağıda belirtilen koşullara uyulması kayıt ve şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için vermiştir.Kiracı ekli sözleşmede yazılı gün ve saatte aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

 2. Kira süresi en az 24 saat öncesinden haber verip kiralayanın muvaffakatını almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydı ile uzatılabilir.

 3. Kiracı, aşağıda belirtilen durumlarda aracı kullanamaz ve bu durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Sözleşme düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması ve en az 1 yıllık geçerli ehliyeti ibrazı şarttır.

 2. Kiracı,kiralayanın onayı olmaksızın,aracı 3.cü şahıslara kullandıramaz.

 3. Kiracı seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak şekilde bir yerde park etmek veya yetkili oto parklarda park etmekle mükelleftir.

 4. Kiralayanın yazılı izini olmaksızın araç yurt dışına çıkarılmaz.

 5. Kiralayan,kiracının bu sözleşme ve eklerinde belirlenen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kazai yollara başvurmaya,tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın,aracı derhal geri alabilir.Dilerse peşin verilmiş kira bedeli ve teminatını irad kaydedebilir.Bu durumda zarar ziyan tazmini hakkı saklıdır.

 6. Kiralayan,bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi kira süresini uzatmaktan da kaçına bilir.

 7.  Kiracı,kira süresi içinde aracın yağını,suyunu,lastik havasını kontrol etmekle mükelleftir.

 8.  Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat,yedek parça ve lastik değişimi masrafları kiralayana aittir.Normal kullanım harici ihmal,hatalı kullanım sonucu  yapılacak her türlü tamirat,parça,ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda aracın kiralanan yere getirilmesi yapılan taşıma masrafları ile aracın işten kalma ücreti (Kiralama bedeli)kiracıya aittir.

 9.  Aksi kararlaştırılmadığı sürece kiracı kiraladığı aracı teslim aldığı yere getirmek mecburiyetindedir.Aksi takdirde İstanbul içi …... TL, İstanbul dışı teslim alımlarında ise yol mesafesine göre belirlenecek taşıma bedeli kiracıya ait olacaktır.

 10.  Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir değişiklik  ve ilave hükümsüzdür.

 11.  Kiracı ile kiralayan arasında doğabilecek anlaşmazlıklar T.C kanunlarına göre ve İstanbul Mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınarak çözümlenecektir.

      TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

    1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

    2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan sürücü yönetiminde meydana gelmesi durumunda

    3. Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu durumlar

    4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

    5. Trafik kurallarının ihlal ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

    6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

    7. Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen hasarlar,

    8. Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklar

    9. Aracın döşemesinde meydana gelen her türlü yanık ve lekeler

    10. Aracın trafikçe bağlandığı ve tamirde kaldığı sürece mahrum kalınan kira bedeli,hasarsızlık indirimi sonucu uğranılan zararlar

ÖDEME

Kiracı,geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atıp kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretlere kanunen uygulanana vergileri  ödemeyi peşinen kabul etmiştir.Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozito alınır.Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir.Ödemeler nakden ve defaten yapılır.Bir günlük kira 24 saat,haftalık veya aylık kira süreleri 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. Gecikme halinde her ek saat için uygulanan ücretin 1/4 'ü alınır . Toplam 3 saati geçen gecikmeler ise tam gün olarak hesaplanır.  Süresi uzatılan sözleşmelerin ödemeleri uzatma tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde ödenmelidir. Zamanında yapılmayan ödemelere %5 oranında temerrüt faizi uygulanacaktır. 1 Aydan uzun süreli kiralamalarda faturalandırma aylık yapılacak ve ödemeler aylık taksitler olarak tahsil edilecektir.

SİGORTA 

 1. Kiralanan araç/araçlar Kara Yolları Trafik yasası uyarınca zarar gören 3. şahıslara karşı,yasal poliçe sınırları içinde mecburi Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır.Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu,her  araç için ayrı yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet sigortası teminat kapsamında ,hadleri dahilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir.Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup,kiralayanın bu nedenden ötürü rücu etme hakkı saklıdır.

 2. Kiracı,kiraladığı aracın çalınmasından veya hertürlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan aracın kiralanan yere getirilmesi için yapılan harcamadan ve aracın tamir süreside işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

 1. Kiracı veya yetkili sürücü doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik tedbirlerini alacak,hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek,ilgili kişi ve tanıkların isim adres ve telefonlarını tespit edecek,kazayı en yakın emniyet görevlilerine haber verecektir.

 2. Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan,ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir. 

 3. Kiracı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (Trafik Polisi veya Jandarma) alınmış Trafik Trafik tespit Tutanağını,Alkol rapotunu,taraf ve tanıkların isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim etmek zorundadır.

EK SİGORTALAR:

 1. Lastik Cam Far Sigortası ( LCF ) : Aracın sadece camları, farları ve lastiklerinde meydana gelen zararları teminat altına alır. Bu fondan ….. TL / Günlük ödeyerek yararlanabilirsiniz.

 2. Mini Onarım ve İş kaybı Sigortası ( MİS ) : Çarpışma halinde olmayan (park yerinde oluşan) …... TL ye kadar hasarların tutanaksız (sadece müşterinin beyanıyla) teminat altına alınmasını sağlar. Ayrıca kaza sigortası ve mini onarım sigortasının teminat altına aldığı hasarların giderilmesi için aracın serviste kaldığı ve çalışamadığıgünlerin bedelini de teminat altına alr. Bu fondan …... TL / Günlük ödeyerek yararlanabilirsiniz. (Çalınma durumunda sigorta tarafından yapılacak ödemeye kadar geçen 45 günlük  iş kaybı süresini kapsamaz.)

 3. Tam Sigorta: Mini Onarım, İş kaybı Sigortası ve Lastik Cam Far risklerini birlikte teminat altına alır.  Bu fondan ……... TL / Günlük ödeyerek yararlanabilirsiniz.

(Yukarıda zikrolunan şartlar iş bu Oto Kiralama sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır)

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

      Kiraya veren : ARKAR TURİZM İNŞAAT GIDA ve PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.

      Kiracı       :

      T.C. Kimlik Numarası :

      Adresi :

      Kefil       :

      T.C. Kimlik Numarası :

      Adresi :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  Aşağıda/ekte plakası ve teknik özellikleri yazılı bulunan ………………………. marka  aracın belirlenen şartlarla kiralanmasıdır.

   

 2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE BİTİŞ TARİHİ
  Sözleşmenin başlangıcı : 

 3. Sözleşmenin bitişi :

 4. SÖZLEŞME KONUSU ARACA AİT BİLGİLER 

a) Aracın plakası      : 

b) Motor Şasi nosu :

c) Yakıt Durumu     :

d) Kilometre      :

e) Ekipman vs     : Paspas, yangın söndürücü, trafik seti, ruhsat, trafik sigortası,stepne,alet,avandanlık ve                                  garanti belgesi

f) Genel durum : Kiraya verilen araç (            ) km de hasarsız olarak teslim edilmiştir

ARAÇLARIN KULLANIMI

 1. Araçlar ruhsatlarında yazılı kapasiteler oranında yük ve yolcu taşıyacaktır.

 2. Araçların kullanımı nedeniyle 

Kiracı tarafından ödenmediği için kiralayanın ödemek zorunda kaldığı  trafik cezaları, köprü ve otoban geçiş ücretleri ve kaçak geçiş cezaları kiraya verenin bildiriminden itibaren 3 gün içerisinde kiracı tarafından ödenecektir. Bu sürede ödenmeyen meblağ için kiracı tarafından ayrıca aylık %5 gecikme faizi ödenecektir. 

Ancak aracın muayenesinin ve zorunlu trafik sigortasının yapılmamış olması hallerinde kesilen trafik cezası kiraya veren tarafından karşılanacaktır. Kiraya veren zorunlu trafik sigortasını yaptırarak poliçeyi kiracıya teslim etmesine ve araç muayenesini zamanında yaptırmasına rağmen poliçenin ya da ruhsatın araçta bulunmaması nedeni ile ceza kesilmiş ise bu ceza kiracıya ait olacaktır.

 1. Kiracı kiralamış olduğu aracı yalnızca isimlerini önceden bildirmiş olduğu kişilere kullandırabilecektir. Bunlar dışında kalan kişilere araç kullandırılamaz ve başka kişi ve kuruluşlara kesinlikle kiraya verilemez.

 2. Kiracı, araçların kullanımı sırasında araç malikinden beklenen düzeyde özen gösterecek, koruma ve kollama görevini eksiksiz yerine getirecektir. 

 1. BAKIM VE ONARIM 

 1. Periyodik bakım ve kontrollerin ücreti kiraya verene aittir.

 2. Lastik patlaması ve yarılmalar sonucu oluşacak masraflar ile camlarda meydana gelecek hasarlar kiracıya aittir.

 3. Yetkisiz kişilerin müdahalesi nedeni ile doğacak bilumum zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

 4. Araca yanlış yakıt konulmasından veya sürücü hatasından kaynaklanan tüm arıza bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

 5. Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklar sonucu oluşan tamir giderleri kiracıya aittir.

 1. HASAR VE 3. KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

 1. Kiracı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmeye konu araçları uzun süreli kiralaması ve fiili tasarrufu altına alması sebebiyle “İŞLETEN” sıfatını haizdir. Dolayısıyla kira süresince vukuu bulacak her türlü trafik kazası nedeniyle gerek araçta meydana gelen hasarın ve gerekse 3. kişilerin maddi ve manevi hak taleplerinin kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçelerinin karşılamadığı kısımdan kiracı sorumludur. Sözleşme sona ermiş ve araç teslim edilmiş olsa dahi, kiracı sözleşme süresi içinde sorumlu olduğu masrafları ve giderleri ödemekle yükümlüdür.

 2. Herhangi bir kaza anında kiracı derhal kiraya vereni haberdar ederek kiraya verenin yönlendirmesi doğrultusunda hareket edecek ve kaza ile ilgili, kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, kazaya karışan diğer araçlara ait trafik sigorta poliçelerini engeç 48 saat  içerisinde kiraya verene ulaştıracaktır. 

 3. Aracın çalınması halinde sürücü tarafından en yakın karakola başvuru yapılacak ve kiraya veren durumdan haberdar edilecektir. Olayı takip eden 3 gün içerisinde karakol tutanağı ile birlikte araca ait asıl ve yedek anahtarlar ile mevcut ise  araç ruhsatı kiraya verene teslim edilecektir.  

 4. Gerek hasar ve gerekse çalınma durumunda, sürücünün kasko poliçesi genel şartlarına uymaması nedeni ile kiraya verene ödeme yapılmaması halinde hasar yada araç bedeli, çekici ücretleri ve geçmiş günlerin kira bedeli talepten itibaren 7 gün içerisinde kiracı tarafından ödenecektir. 

 5. Aracın kullanımı sırasında meydana gelen kaza ve olaylar nedeni ile hukuki ve cezai tüm yasal sorumluluklar kiracıya aittir. Kiraya verilen aracın karıştığı kaza nedeni ile açılan ceza veya hukuk davaları olduğu takdirde kiracı taraf bunu öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak kiraya verene bildirecektir.

 1. KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 1. Günlük kira bedeli  : 

 2. Haftalık Kira bedeli       : 

 3. Aylık Kira bedeli              : 

 4. Kira bedellerinin ödenmesi : Kira bedeli araç tesliminden önce peşin olarak ödenecektir.

 5. Kdv oranında meydana gelebilecek değişiklikler ve/veya araç kira bedeline ilişkin düzenlenen faturalardaki vergi değişiklikleri fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

 6. Kiracıdan ……...TL provizyon bedeli alınacaktır.Bu provizyon kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna  göre ve araçta herhangi bir hasarın bulunmaması durumunda kiracının kira dönemi içerisinde araç plakasına salı verilmiş Trafik cezası bulunmaması koşulu ile 5 iş günü içerisinde iade edilir.
  Hasar ve ceza bulunması halinde bunlar provizyondan karşılanır.

   

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. Aşağıdaki hallerde kiralayan kira sözleşmesini feshederek aracı geri alma ve ayrıca aşağıdaki cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. , 

 1. Kiracının kiraya veren ile başka konularda hukuki ihtilafının ortaya çıkması halinde.

 1. ARAÇLARIN İADESİ

 1. Kiraya verilen araçlar, -sözleşme de başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça- aldığı yerde kiraya verene teslim edilecektir.

 2. Sözleşmenin kiraya veren tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden  araçların kiracı tarafından teslim edildiği ya da kiraya veren tarafından el konulduğu tarihe kadar kiracının işbu sözleşmeden doğan sorumlulukları aynen devam edecek, buna karşılık kiraya verenin sorumluluğu feshin kiracıya ulaştığı anda sona erecektir.

 3. Sözleşme uzatıldığı taktirde uzatma süresi ve varsa yeni şartlar yazılı olarak belirlenecektir.

 4. Araçların iadesi sırasında tespit edilecek olan,

 1. KEFİLİN SORUMLULUĞU

Hukuki ve cezai yönden kefil, kiracı gibi kiralayana iş bu sözleşme şartları dahilinde sorumludur. Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil sorumluluktur. Aksi kararlaştırılmadığı sürece kefilin sorumluluğu 20.000 Euro'dur.

 1. TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar işbu sözleşmede bildirdikleri adresle bağlı olup, Noter’den yazılı ihbar ile adres değişikliği bildirilmediği taktirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir. Bu hükme aykırılık halinde eski adrese gönderilecek bilcümle tebligatlar kiracı bulunamasa dahi tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul icra daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır. 

 1. TEMLİK

Kiraya veren bu sözleşmeden doğan kira gelirlerini dilediği kişi ya da kuruluşa temlik edebilir.

 •  
 •  
 •  
 •  
COPYRIGHT © 2024, QUICKPLUS